Kognitivně behaviorální terapie

První sezení zdarma

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) představuje moderní pragmatický přístup, který kombinuje metody behaviorální a kognitivní. Vychází z teorie učení a příčiny poruch vidí v interakci člověka
s prostředím. Zaměřuje se na pozorovatelné, konkrétní a jasně vymezené chování. Stanovuje si konkrétní cíle a předpokládá aktivní spolupráci.


KBT jsem si vybrala proto, že vychází z myšlenek kritického myšlení, které ráda využívám. Její účinnost je mnohokrát vědecky ověřena. Proč je to důležité, najdete na stránkách mého oblíbeného institutu Growjob. 

"Nejvíce zla člověk člověku způsobil, protože byl přesvědčen o věcech, které se ukázaly být nepravdivé."

Bertrand Russell 

Je jedinou psychoterapií, kde vychází terapeut s pacientem do ulic jeho běžného života. Bojí se jezdit vlakem? Jednou z náplní sezení bude společný výlet do vedlejšího města... Klient z terapie odchází samostaný, vybavený dovednostmi, aby svůj problém uměl řešit nejen mezi stěnami psychoterapeutické pracovny.


KBT je založena na předpokladu, že lidské funkce jsou vzájemně propojené, což věděli i mnozí filozofové, zejména starověcí Asiaté, jako např. Gautama Buddha a Lao-c´, starověcí Řekové a Římani, a další: lidé se nechávají vyvést z rovnováhy vnějšími vlivy a zároveň sami nemalou mírou přispívají ke vzniku a udržení nefunkčního myšlení a chování. Chování, emoce a kognice jsou tři neoddělitelné složky, které se navzájem ovlivňují všemi směry. 
Při ztrátě duševní rovnováhy procesy naberou směr patologickou cestou, jiné vnímání situace ovlivní emoce a následně chování jedince.

Současná KBT tedy není zaměřena na příznaky, ale změnu a hlavně úlevu v intenzitě příznaků pokládá za ukazatel změn, ke kterým v terapii dochází. Neovlivňuje proces pouze z vnějšku, usiluje o změnu komplexní, jejímž cílem je zvýšení frustrační tolerance a zvýšení kvality života pacienta. KBT navíc ani nepopírá významný vliv nevědomých psychických procesů. Vědomé kognitivní procesy jsou pro ni základním zdrojem poznání pod nimi probíhajících obsahů nevědomých předpokladů a přesvědčení pacienta. Odmítá však, že by byl člověk nevědomým psychickým procesům vydán "napospas" a základním předpokladem úspěšné terapie je vědomé úsilí o změnu. Díky tomuto zvýšení důrazu na vnitřní kognitivní procesy se KBT výrazně přiblížila psychodynamickým směrům.

KBT se v současné době ukazuje odborné veřejnosti ve světle střízlivého, pragmatického přístupu, vyhýbá se spekulacím a nesrozumitelné terminologii. Vychází z faktů a snaží se je zpětně kriticky zkoumat. Je prokázaně účinná na velkých souborech pacientů. Její silou, ale zároveň i slabostí je to, že svůj přístup směřuje spíše cestou vědy a odklání se od tajemných pěšin filosofie a umění.