Milada CV

další specializační vzdělávání

2023 Školení pro lektory v problematice násilí "Všude dobře, doma nejlépe?", SOFA

2022-23 Kazuisticko-supervizní semináře pro práci s páry pro odborníky

2022 Akreditovaný kouč Pozitivní podpory chování PBIS, ČOSIV

2022 Sebevražedné jednání - Mgr. Barbara Ernest, Mgr. Peter Porubský

2022 Sebepoškozování - Mgr. Barbara Ernest, Mgr. Peter Porubský

2021 Spánek a poruchy spánku v psychoterapeutické praxi, Česká asociace psychoterapeutů

2021 2 denní workshop Úvod do ACT, institut ACT Plus

2021 Mgr. Michal Prokeš – Funkční analýza chování a intervence problémového chování u dětí

2021 Krizová intervence pro psychoterapeuty, Narratio Institut

2021 Psychoterapie oběti znásilnění, Česká asociace psychoterapeutů

2020 Komplexní výcvik rodinného mediátora, Kapa Beta institut, K. Bělková

2020 Děti a ztráta, Vigvam

2020 Když nám nadává, Nautis PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.

2020 Když nespolupracuje, Nautis PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.

2020 Krizová intervence pro páry pro odborníky, Mgr. et Mgr. Pavel Rataj

2020 Obsedantně kompulsivní porucha a rituály u dětí s poruchou AS, Mgr. J. Bittner

2020 Kurz Výchova bez poražených

2020 RRL model truchlení, doplnění ke komplikovanému truchlení, Vigvam

2020 Krize v partnerském vztahu pro odborníky, Mgr. et Mgr. Pavel Rataj

2020 Vnímání vlastního těla v psychosomatice, vědecká chůze Společnosti psychosomatické medicíny ČLK JEP, garant MUDr. Chvála

2020 Disociace z hlediska neurobiologie, psychologických teorií a v klinické praxi, ČAP

2020 Včelka, registrace v programu jako specialista, odborná školení při používání programu při intervencích:

Teoretické přístupy k osvojování si čtení a psaní (fonologický model, vizuální model); předpoklady ke čtení a psaní. Výhody a nevýhody využití interaktivních online pomůcek ve výuce. Rozvoj techniky čtení. Fonologické dovednosti. Rané gramotnostní dovednosti při psaní. Čtenářská gramotnost (porozumění čtenému). Trénink percepčních funkcí, soustředění a paměti s využitím interaktivních her. Skupinová práce ve výuce s využitím online aplikace. Individuální práce s žáky v hodinách

2019 Odborná mezioborová konference o sebepoškozování dětí, dospívajících a mladých dospělých

2019 Ergonomie psaní, rozvoj grafomotoriky a kresby pro specialisty

2019 Model komplikovaného truchlení, Vigvam Praha

2019 II. Odborné sympozium o dětském spánku, prof. James J. McKenna, PhD.

2018 Autogenní trénink (Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP, pracovní skupina pro AT)

2017 Certifikovaný lektor Rozvoje jazykových schopností dle D. B. Elkonina, Univerzita Karlova v Praze

2017 Kurz neurovývojové stimulace ve školní praxi, Mgr. Marja Volemanová

2003-4 Výukový a výcvikový kurz Úvod do arteterapie, 56 hod, PhDr. Ing. Marie Lhotová, Mgr. Ing. Ingrid Lhotová, psychoanalytické zaměření na práci s dětmi

2003 Kurz základů znakového jazyka a znakované češtiny 120 hodin

2002-3 Rekvalifikační kurz Canisinstruktor pro oblast rozvoje osobnosti v rozsahu 149 hod, kvalifikace s celostátní platností ve smyslu vyhlášky č. 21/1991 Sb. ve znění vyhlášky 324/1992 Sb. uděleno MŠMT ČR dne 24. října 2001 pod čj. 27 492/2001/25/393